Skip to main content

Allmänna villkor

Här kan du läsa de allmänna villkoren för användningen av collectia.dk. Frågor om uppsägning och avveckling kommer bl.a besvaras här.

Dessa allmänna villkor gäller från 25 mars 2022 och ersätter alla tidigare versioner.

1. Faktura- och reskontratjänster
Collectia åtar sig att utföra av Uppdragsgivaren nedan begärda tjänster för den svenska marknaden.

Collectia äger rätt att debitera Uppdragsgivaren för de tjänster som Collectia utför enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista.

Alla avgifter enligt prislista debiteras i samband med att aktuell åtgärd / utskick vidtas.

Uppdragsgivaren svarar för att fakturaunderlagen som skickas till Collectia överensstämmer med underliggande avtal och av Collectia anvisad fil specifikation. Collectia svarar för att betalningsvillkor samt att de åtgärder som kan följa vid för sen betalning är tydligt angivna. Uppdragsgivaren skall i sina försäljningsvillkor ange att kunden är skyldig att erlägga dröjsmålsränta och lagstadgad påminnelseavgift.

Uppdragsgivaren äger rätt att när som helst återkalla en faktura utan att några ytterligare kostnader – utöverde i prislistan angivna – debiteras.

2. Inkasso- och Kredithanteringstjänster

2.1 Collectia åtar sig att utföra av Uppdragsgivaren begärda inkasso- och kredithanteringstjänstertillhandahållna av Collectia (utbildning, betalningspåminnelse, inkasso, rättslig hantering, efterbevakning och andra i särskild ordning specificerade konsult-tjänster) enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislistamed tillkommande lagstadgade skatter och avgifter.

2.2 Uppdragsgivaren svarar för att till Collectia lämnade uppdrag är lagligen grundade och förbinder sig att genast underrätta Collectia om gäldenären bestritt fordringen, betalning erhållits eller andra omständigheterinträffat som är av betydelse för uppdragets handläggning.

Gäldenärens korrekta namn och fullständiga adress skall klart framgå av uppdraget. I förekommande fall skall likaledes anges vederbörandes personnummer/ organisationsnummer.

Collectia har rätt att, om särskilda skäl föreligger, återsända uppdraget.

2.3 Collectia lämnar fortlöpande information om pågående ärenden enligt de rutiner som vid varje tidpunkt
tillämpas av Collectia.

2.4 Av Collectia erhållna gäldenärsbetalningar med avdrag för Collectia tillkommande belopp i form av lagstadgade kostnadsersättningar, eventuell provision och direkta utlägg redovisas till anvisat bank- och/eller postgirokonto. Om annat inte avtalats sker redovisning normalt dagen efter som Collectia erhållit betalningsinformationen.

2.5 Collectia äger rätt att vid kostnadskrävande åtgärder begära ersättning i förskott. Om Uppdragsgivaren underlåter att iakttaga gällande betalningsvillkor för av Collectia utställd faktura, tillkommer lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. Collectia har alltid rätt att kvittningsvis avräkna sin fakturafordran mot Uppdragsgivarens redovisningsfordran. Uppdragsgivaren skall underrättas skriftligen om verkställd kvittning.

3. Efterbevakningstjänster

3.1 Ärenden i vilka gäldenären efter ordinarie inkassoåtgärder ej erlagt full betalning överförs automatiskt efter slutrapportering till Collectias efterbevakningsregister. Aktiebolag och föreningar efterbevakas ej.

3.2 För inkassering av Uppdragsgivarens fordran äger Collectia rätt att vidta de åtgärder Collectia med iakttagandeav Uppdragsgivarens intresse finner lämpliga. Collectia äger således rätt att träffa ackordsuppgörelser medgäldenären samt i övrigt träffa uppgörelser som bedöms ligga i uppdragsgivarens intresse. För detta ändamålföljer Collectia kontinuerligt upp gäldenärens ekonomiska situation för bedömning om förnyade inkasso- eller exekutiva åtgärder kan leda till betalning.

3.3 Provisionstariff
3.3.1 Collectia svarar för samtliga i efterbevakningsärendet uppkommande kostnader, d.v.s. Uppdragsgivaren debiteras ej för av Collectia nedlagt arbete i ärendet.

3.3.2 Som full ersättning för havda kostnader och utfört arbete är Collectia berättigat att uppbära i ärendet påfordrade utlägg och arvoden samt provision enligt gällande prislista beräknad på av från gäldenären inkasserade kapital- och räntebelopp. Provisionsrätten gäller oavsett om betalning sker till Collectia eller Uppdragsgivaren.

3.3.3 Uppdragsgivaren äger rätt att återkalla efterbevakningsärenden. Om provisionstariff är avtalad äger Collectia därvid rätt att debitera samtliga i ärendet uppkomna externa och interna kostnader samt en ersättning motsvarande den för avtalet gällande provisionstaxan, beräknat på kvarvarande kapitalbelopp.

3.3.4 Collectia äger rätt att när som helst och efter eget bedömande avsluta efterbevakningsärenden för vilket provisionstariff är avtalad och återställa detta till Uppdragsgivaren. Om så sker äger Collectia inte rätt att återföra några kostnader på Uppdragsgivaren.

4. Prisjustering
Collectia förbehåller sig rätten att genomföra prisjusteringar tillföljd av myndighets beslut och/eller förändrat kostnadsläge hos underleverantör. Prisjusteringar ska göras med lika stor ändring som Collectias självkostnadspris för avvikelsen.
5. Ensamrätt
Uppdragsgivaren förbinder sig att endast anlita Collectia för de i avtalet ifrågavarande tjänsterna. Vid förtida uppsägning eller avbruten leverans enligt avtal, äger Collectia rätt att debitera Uppdragsgivaren i enlighet med under avtalstiden förväntade intäkter.
6. Befrielsegrunder

6.1 Collectia är inte ansvarigt för skada eller dröjsmål som beror på force-majeur-situationer såsom arbetskonflikt  och varje annan omständighet utanför Collectias kontroll, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinställelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Förbehållet ifråga om arbetskonflikt gäller även om Collectia självt vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd.

6.2 I annat fall än som avses i 6.1 ersätts skada endast om den orsakats av Collectia på grund av oaktsamhet och med högst det belopp som kan utgå ur av Collectia tecknad allmän ansvarsförsäkring maximerad till 1 000.000 kronor per år. I de fall försäkringen ej lämnar ersättning är Collectias skadeståndsansvar begränsat till belopp högst motsvarande det för Collectias uppdrag beräknade priset exkl. skatter och allmänna avgifter.

Uppdragsgivaren äger ej rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal om uppdragsgivaren ej skriftligen reklamerar senast 15 dagar efter det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Uppdragsgivarens rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal upphör under alla förhållanden en månad efter det att det enskilda uppdraget avslutades hos Collectia.

7. Förtida uppsägning

Part skall äga rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om andra parten;

  • inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annat sätt företer tecken på obestånd,
  • om force-majeur-situation enligt 6.1 pågått mer än 30 dagar,
  • i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom,
  • parts kommersiella förehavanden ådrar sig signifikant negativ publicitet eller blir föremål för allmän negativ uppmärksamhet genom massmedia, vilket skulle
  • kunna skada motpartens varumärke eller rykte och part underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom, eller
  • parts kommersiella förehavanden, delvis eller helt, upptäcks vara illegala eller i strid med god affärssed.
8. Tvister
Eventuella tvister angående tolkning, tillämpning eller giltigheten av bestämmelser i detta avtal samt ur avtalet härflytande rättsförhållanden får ej dragas inför allmän domstolsprövning, utan skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Förfarandet skall äga rum i Stockholm med tillämpning av svensk lag. Tvister på grund av fordran på ersättning för förfallna avgifter eller dylikt får dock hänskjutas till allmän domstol om endera parten så önskar.