Skip to main content

Allmänna villkor och integritetspolicy for Zoezi

Allmänna villkor

1. Påminnelse- och inkassotjänster

Collectia åtar sig att utföra av Uppdragsgivaren i avtalet begärda tjänster för den svenska marknaden.

Collectia äger rätt att debitera Uppdragsgivaren för de tjänster som Collectia utför enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista. Uppdragsgivaren skall i sina försäljningsvillkor ange att kunden är skyldig att erlägga dröjsmålsränta och lagstadgad påminnelseavgift.

1.1 Collectia åtar sig att utföra av Uppdragsgivaren begärda inkasso- och kredithanteringstjänster tillhandahållna av Collectia (utbildning, betalningspåminnelse, inkasso, rättslig hantering, efterbevakning och andra i särskild ordning specificerade konsult-tjänster) enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista med tillkommande lagstadgade skatter och avgifter.

1.2 Uppdragsgivaren svarar för att till Collectia lämnade uppdrag är lagligen grundade och förbinder sig att genast underrätta Collectia om gäldenären bestritt fordringen, betalning erhållits eller andra omständigheter inträffat som är av betydelse för uppdragets handläggning.

Gäldenärens korrekta namn och fullständiga adress skall klart framgå av uppdraget.

I förekommande fall skall likaledes anges vederbörandes personnummer/ organisationsnummer. Collectia har rätt att, om särskilda skäl föreligger, återsända uppdraget.

1.3 Collectia lämnar fortlöpande information om pågående ärenden enligt de rutiner som vid varje tidpunkt tillämpas av Collectia.

1.4 Av Collectia erhållna gäldenärsbetalningar med avdrag för Collectia tillkommande belopp i form av lagstadgade kostnadsersättningar, eventuell provision och direkta utlägg redovisas till anvisat bank- och/eller postgirokonto. Om annat inte avtalats sker redovisning normalt dagen efter som Collectia erhållit betalningsinformationen.

1.5 Collectia äger rätt att vid kostnadskrävande åtgärder begära ersättning i förskott. Om Uppdragsgivaren underlåter att iakttaga gällande betalningsvillkor för av Collectia utställd faktura, tillkommer lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. Collectia har alltid rätt att kvittningsvis avräkna sin fakturafordran mot Uppdragsgivarens redovisningsfordran. Uppdragsgivaren skall underrättas skriftligen om verkställd kvittning.

2. Efterbevakningstjänster

2.1 Ärenden i vilka gäldenären efter ordinarie inkassoåtgärder ej erlagt full betalning överförs automatiskt efter slutrapportering till Collectias efterbevakningsregister.

2.2 För inkassering av Uppdragsgivarens fordran äger Collectia rätt att vidta de åtgärder Collectia med iakttagande av Uppdragsgivarens intresse finner lämpliga. Collectia äger således rätt att träffa ackordsuppgörelser med gäldenären samt i övrigt träffa uppgörelser som bedöms ligga i uppdragsgivarens intresse. För detta ändamål följer Collectia kontinuerligt upp gäldenärens ekonomiska situation för bedömning om förnyade inkasso- eller exekutiva åtgärder kan leda till betalning.

2.3 Provisionstariff

2.3.1 Som full ersättning för havda kostnader och utfört arbete är Collectia berättigat att uppbära i ärendet påfordrade utlägg och arvoden samt provision enligt gällande prislista beräknad på av från gäldenären inkasserade kapital- och räntebelopp. Provisionsrätten gäller oavsett om betalning sker till Collectia eller Uppdragsgivaren.

2.3.2 Uppdragsgivaren äger rätt att återkalla efterbevakningsärenden. Om provisionstariff är avtalad äger Collectia därvid rätt att debitera samtliga i ärendet uppkomna externa och interna kostnader samt en ersättning motsvarande den för avtalet gällande provisionstaxan, beräknat på kvarvarande kapitalbelopp.

2.3.3 Collectia äger rätt att när som helst och efter eget bedömande avsluta efterbevakningsärenden för vilket provisionstariff är avtalad och återställa detta till Uppdragsgivaren. Om så sker äger Collectia inte rätt att återföra några kostnader på Uppdragsgivaren.

3. Prisjustering

Collectia förbehåller sig rätten att genomföra prisjusteringar till följd av myndighetsbeslut och/eller förändrat kostnadsläge hos underleverantör.

4. Fakturering och betalningsvillkor

Collectia äger i alla lägen rätt att avräkna samtliga arvoden, moms och andra ersättningar innan klientmedel utbetalas till uppdragsgivaren. Alla avräknade medel redovisas på erforderligt sätt via klientkontoavräkningar.

I det fall Collectia fakturerar uppdragsgivaren gäller 30 dagars betalvillkor. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta på 8%+ gällande referensränta samt att vi har rätt att pålägga förseningsersättningar samt inkassoåtgärder.

5. Ensamrätt

Uppdragsgivaren förbinder sig att endast anlita Collectia för de i avtalet ifrågavarande tjänsterna. Vid förtida uppsägning eller avbruten leverans enligt avtal, äger Collectia rätt att debitera Uppdragsgivaren i enlighet med under avtalstiden förväntade intäkter.

6. Befrielsegrunder

6.1 Collectia är inte ansvarigt för skada eller dröjsmål som beror på force-majeur-situationer såsom arbetskonflikt och varje annan omständighet utanför Collectias kontroll, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinställelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om Collectia självt vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd.

6.2 I annat fall än som avses i 6.1 ersätts skada endast om den orsakats av Collectia på grund av oaktsamhet och med högst det belopp som kan utgå ur av Collectia tecknad allmän ansvarsförsäkring maximerad till 1 000 000 kronor per år. I de fall försäkringen ej lämnar ersättning är Collectias skadeståndsansvar begränsat till belopp högst motsvarande det för Collectias uppdrag beräknade priset exkl. skatter och allmänna avgifter.

Uppdragsgivaren äger ej rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal om uppdragsgivaren ej skriftligen reklamerar senast 15 dagar efter det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Uppdragsgivarens rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal upphör under alla förhållanden en månad efter det att det enskilda uppdraget avslutades hos Collectia.

7. Förtida uppsägning

Part skall äga rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om andra parten;

 • inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annat sätt företer tecken på obestånd,
 • om force-majeur-situation enligt 6.1 pågått mer än 30 dagar,
 • i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom,
 • parts kommersiella förehavanden ådrar sig signifikant negativ publicitet eller blir föremål för allmän negativ uppmärksamhet genom massmedia, vilket skulle kunna skada motpartens varumärke eller rykte och part underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom, eller

parts kommersiella förehavanden, delvis eller helt, upptäcks vara illegala eller i strid med god affärssed.

8. Tvister

Eventuella tvister angående tolkning, tillämpning eller giltigheten av bestämmelser i detta avtal samt ur avtalet härflytande rättsförhållanden får ej dragas inför allmän domstolsprövning, utan skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Förfarandet skall äga rum i Stockholm med tillämpning av svensk lag. Tvister på grund av fordran på ersättning för förfallna avgifter eller dylikt får dock hänskjutas till allmän domstol om endera parten så önskar.

Collectia is Data Controller

 The purpose of the debt collection task is not the processing of personal data, but processing of personal data is necessary for performing the debt collection task. Therefore, Collectia is not a data processor.

We have an independent data responsibility for the personal data we receive from our clients and for thepersonal data that we collect during the case processing. We cannot deviate from this responsibility by a data processor agreement, and therefore Collectia does not enter into any data processor agreement with its clients.

Data processors are characterized by:•

 • The data processor helps the data controller to process personal data or provides a technical framework for the data controller’s ownhandling of personal data.
 • The data processor only handles tasks according to the data controller’s strict instructions.
 • The data processor does not carry out independent case processing.
 • The data controller is responsible for the processing of personal data that takes place at the data processor. This justifies the use of data processor agreements.

The collaboration between Collectia and our clients, on the other hand, is characterized by:

 • Collectia carries out debt collection, out-of-court and in-court, in order to obtain payment of the client’s claim.
 • Collectia carries out independent case processing.
 • If necessary, Collectia independently conducts litigation during the Small Claims Process to determine the justification of the debt collection claim.
 • To solve these tasks, Collectia receives and collects data about the debtors.
 • The rules of the Debt Collection Act, the Code of Judicial Procedure and the legal standard of good debt collection practice means that Collectia only to a limited extent will have the opportunity to follow a detailed instruction from the client in a specific case.
 • Collectia is subject to a regulated professional responsibility, and therefore have several independent obligations that must be complied with, over which the client has no influence.
 • Collectia will to a large extent decide the form of storage and storage periods for the personal data – also out of consideration for Collectias own responsibilities according to national law, towards the debtors and the clients.

The same applies to the person or company to whom Collectia usually must pass on personal data to during a debt collection case, including the Danish Courts, locksmiths, haulers, police-approved debt collection consultants, etc. The persons/companies in question only receive personal data as a necessary precondition for carrying out a task which the persons/companies in question otherwise organize and carry out in accordance with their own professional rules, assessments, and standards.

Our clients do not have a responsibility to ensure that we comply with the Data Protection Regulation and the Data Protection Act – that responsibility lies within Collectia.

Based on the considerations above, Collectia does not enter into data processor agreements when we perform debt collection for our clients.

The Danish Data Protection Agency and the Ministry of Justice have issued a guide on data controllers and data processors, which can be read here: https://www.datatilsynet.dk/Media/7/6/Dataansvarlige%20og%20databehandlere.pdf  

The European Data Protection Board has also issued guidelines on the concepts of controller and processor in the GDPR which can be read here: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.pdf

If you have any questions, you are welcome to contact our GDPR team at gdpr@collectia.dk.

Kind regards, Collectia AB

Momsdebitering

Collectias arvoden och debiterad moms

I inkassoprocessen har fordringsägaren rätt att ta ut olika avgifter och arvoden, inkassoavgifter, avgifter för avbetalningsplaner, aviavgifter samt arvode för betalningsföreläggande. Dessa avgifter och arvoden lägger normalt Collectia på fordran i egenskap av inkassoombud.

Collectias prissättning består delvis i att vi tar motsvarande eller delar av motsvarande i ersättning för utförda tjänster. Det innebär att det vi räknar av från klientmedlen i vår bruttoredovisning är samma belopp som dessa avgifter men det är inte de faktiska avgifterna vi behåller.

Själva avgifterna är momsfria varför slutkund inte betalar någon moms, medan vår ersättning för utförda tjänster däremot är momspliktig.

Denna debiteringsmodell är enligt branschpraxis.

Collectias fakturering

Collectia fakturerar sina kunder för utfört arbete enligt de avtal och prislistor som avtalats. Collectias generella fakturering bygger på nettoredovisning, som innebär att Collectia behåller sina avtalade arvoden på de inkasserade medlen innan medlen sedan redovisas till kunden.

Exempel

Collectia har inkasserat 1000 SEK åt kund A. Enligt avtal uppgår Collectias arvode till motsvarande lagstadgad inkassoavgift. Det innebär att Collectia redovisar 1000 – 180 = 820 SEK till kunden och erhåller således 180 SEK i arvode för att ha inkasserat skulden. Collectias tjänster är momspliktiga och eftersom vår betalning för utförd tjänst är 180 kr ska vi även debitera vår kund moms på 25%.

När Collectia fakturerar kunden innebär det att fakturan för utförda tjänster i exemplet endast kommer att omfatta moms i och med att vi redan erhållit själva ersättningen i inbetalning från slutkunden. På fakturan redovisas därför ”moms på inbet. 180 SEK, momspliktigt belopp 0 kr”

Att betala på fakturan blir således momsen på de 180 kr vi tagit i arvode för utförd tjänst,

180*0,25 = 45 SEK, eftersom vi redan har behållit själva arvodet på 180 kr. 

För att ge ett perspektiv kan vi jämföra det med en bruttoredovisning som ofta tillämpas vid försäljning av varor och tjänster där några pengar ej redovisas/betalas i motsatt riktning.

Exempel (om Collectia tillämpat bruttoredovisning)

Collectia har inkasserat 1000 kr till kund B. Enligt avtal uppgår Collectias arvode till motsvarande lagstadgad inkassoavgift. Collectia redovisar 1000 kr till kunden som inkasserade klientmedel.

När Collectia fakturerar kunden faktureras då 180 kr + moms och att betala på fakturan blir således 180*1,25 = 225 SEK.

Om vi inte är skyldiga att debitera moms kommer vi ej att göra det. Exempelvis om uppdragsgivaren finns i annat EU land.